Poslamaýan polatdan ýasalan simden dokalan tor

Poslamaýan polatdan ýasalan simden dokalan tor

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan ýasalan kabel çybykdan dokalan mesh, çyzykdan ýa-da metal kabelden ýasalýar. Dik metal kabelden geçýän transvers metal çyzygyň dürli nagyşlaryndan durýar.Ulanylýan materiallara poslamaýan polat we ýokary güýçli poslama çydamly hrom polat girýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dokalan sim çyzgylary binagärlik bezegi üçin ajaýyp elementdir, sebäbi demir perdäniň fasady gözüňizi aňsatlyk bilen alyp biler.Specialörite senetçilik bilen ýasalan, özboluşly çeýeligi we demir çyzyklarynyň ýalpyldawuklygy bar we muzeýler, ajaýyp sergi zallary we beýleki şahsyýet bezeg pudaklary tarapyndan gowy görülýär.

Cable Rod Woven Mesh4

Kabel meýdançasy: 0,5-80.0mm.
Rod Dia: 0.45--4.0mm
Çeňňek meýdançasy: 1,6--30.0mm
Faceerüsti bejermek: Metalyň asyl reňki, Titan altyn bilen örtülen, kümüş.
Müşderi 85% metal asyl reňkini saýlaýar,
Müşderi 15% beýlekileri saýlaýar.

Poslamaýan polatdan ýasalan kabel çybykdan dokalan örme programmasy
Kabel çybykdan dokalan tor, esasan, beýiklik, bölüji, potolok, balkonlar we koridorlar, ýapyk, basgançaklar we howa menziline giriş stansiýalary, myhmanhanalar, kafe, muzeýler, opera teatrlary, konsert zallary, ofis binalary, sergi zallary, paritisiýa, söwda merkezleri we beýleki ýerler.

Cable Rod Woven Mesh5

Kabel çybykdan dokalan mesh barada nädip gözleg geçirmeli?
Teklip soramak üçin material, kabel diametri, kabel çukury, taýagyň diametri, hasa meýdançasy we mukdary bilen üpjün etmeli, aýratyn bir talapyňyzyň bardygyny ýa-da ýokdugyny görkezip bilersiňiz.Gözlegiňizden soň resmi sitata sanawyny bereris.

2. Bezegli mesh nusgasyny berip bilersiňizmi?Nusgany näçe wagt taýýarlamaly?
Hawa, nusga berip bileris .Mysal önümçilik wagty 5 ~ 7 gün.

3. Kabel çybyk dokalan meshi nädip gurmalydygyny aýdyp bilersiňizmi?
Hawa, “Cable Rod Woven Mesh” -i gurmaga kömek etjek hünärmen inersenerlerimiz bar.Gurmakda ýüze çykan islendik meseläni çözüp bilersiňiz.

4. customöriteleşdirilen hyzmatlary berip bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.Islegleriňize görä öndürip bileris we size tygşytly önüm hödürläp bileris.

Cable Rod Woven Mesh6

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary

    Gepair mesh

    Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.