Habarlar

Blog

 • OEM / ODM customization is acceptable

  OEM / ODM sazlamasy kabul ederliklidir

  Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji bar, doly önümçilik enjamlary, önümler gurluşykda, oba hojalygynda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Homeurtda we daşary ýurtlarda köp sanly müşderi bilen ýokary hilli hyzmat, ajaýyp önümler we ösen tehnologiýa bilen işewür gatnaşyklar gurduk ...
  Koprak oka
 • 316 stainless steel wire mesh for fence protecting

  Çitleri goramak üçin 316 poslamaýan polatdan ýasalan tor

  diwar üçin poslamaýan polatdan ýasalan sim, poslamaýan polatdan ýasalan kabel torunyň artykmaçlyklary 1. Ajaýyp çeýe öndürijilik.2. Aslynda bozulmaz.3. Iň köp täsir edýän çydamly we WYeaking çydamly güýç, iň köp ýagyşa, gar, tupana garşy durýan 4. strengthokary güýç, güýçli berklik, erkin burçlar ...
  Koprak oka
 • Gepair stainless wire rope teach you how to use wire rope better

  Gepair poslamaýan sim ýüp, sim ýüpüni has gowy ulanmagy öwredýär

  Gepair poslamaýan sim ýüpi, sim ýüpüni has gowy ulanmagy öwredýär. Bir simli ýüpi uzak wagtlap ulanmak, sim ýüpüniň hilini üpjün etmek, howpsuzlyk howplaryny ýok etmek isleýärsiňiz; Ikinjiden, hemmelere üns bermeli- gündelik ulanylanda sim ýüpüni tegelek bejermek.Howpsuzlyk barlagy ...
  Koprak oka
 • Gepair teach you how to identify stainless steel wire rope

  Gepair poslamaýan polatdan ýüpi nädip kesgitlemelidigini öwredýär

  Indi köp sanly önümçilik önümleri ýasama poslamaýan polady kesgitlemek üçin poslamaýan polatdan ýasalan ýüp materialyny ulanar, käbir çäreleri we usullary görüp bolar. Şeýle-de bolsa, köp müşderi haýsy usuly kesgitlemek üçin ulanyljakdygyny bilenok.Şahsyýetiň aşakdaky görnüşleri ...
  Koprak oka
 • Tensilemesh remind the user to prestretch the wire rope

  “Tensilemesh” ulanyja sim ýüpüni gysmagy ýatladýar

  Uzalmagyň dürli etaplaryna görä poslamaýan polatdan ýasalan ýüp, uzalmagyň dürli etaplaryna görä, gepair tensilemesh köplenç simden ýüpi ulanyjylara ýada salýar, öz gezeginde köp müşderi poslamaýan polat simiň uzalmagyna näme sebäp bolýar diýip soraýarlar?Wi-e sebäp bolup biljek köp faktor bar ...
  Koprak oka
 • Weaving Technique for Stainless Steel Cable Rope Mesh

  Poslamaýan polatdan ýasalan sim üçin dokma usuly

  Poslamaýan polatdan ýasalan toruň dokamagyň üç görnüşi bar: 1.Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp torly 2. Poslamaýan polatdan ýasalan inedördül kabel tor 3. Poslamaýan polatdan ýasalan ýüpden ýasalan tor
  Koprak oka
 • Sustainable and Cost-effective Solution for Green Walls

  Greenaşyl diwarlar üçin durnukly we tygşytly çözgüt

  Poslamaýan polatdan ýasalan ýaşyl fasad, daga çykmak ösümliklerini goldamak üçin köpden bäri ulanylýar.Greenaşyl diwar ulgamy ösümlikleriň ösmegini goldaýan gurluş döretmek üçin ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalan ýüpleriň, çybyklaryň we torlaryň utgaşmasyny ulanýar.Kiçijik bag simli trellislerden başlap, köp gatly awtoulag pa ...
  Koprak oka
 • Metal Wire Mesh Solution-Inox Cable Rope Mesh with Frames

  Çarçuwalar bilen metal simli çözgüdi-inoks kabel ýüpi

  Inoks ýüp tor önümi, arkanlardan we metal ýeňlerden ybarat poslamaýan polatdan çeýe tor gurluşydyr.Gurluşyk zolaklaryny bölmek, diwar hökmünde hyzmat etmek, basgançaklary doldurmak we ösümliklere çykmak üçin gurluş ýaly köp dürli programmalara ulanylyşyny giňeltdi.Salam ...
  Koprak oka
 • Metal Coil Drapery Mostly Favored by Cutomers for Decoration Curtain

  Bezeg perdesi üçin kesijiler tarapyndan köplenç halanýan metal rulon çyzgysy

  Arhitektura mesh ýa-da metal mata diýlip atlandyrylýan metal rulon çyzgysy, bezeg torunyň başga bir görnüşidir.Adatça alýumin garyndy siminden ýasalýar, ýöne käwagt müşderiler poslamaýan polat simden ýa-da mis simden isleýärler, sebäbi agramy simden has köp bolýar we adamlar geçende hereket edip bilmeýär ...
  Koprak oka
 • Inox 316 Cable Mesh for Plant Supporting- A Great Solution for Greenwall System

  Ösümlikleri goldamak üçin “Inox 316” kabel meshi - “Greenwall” ulgamy üçin ajaýyp çözgüt

  “Inox 316” kabel torlary “Trellises” elmydama kabelden ýa-da gaty turbadan ýasalyp boljak doly perimetri töwereginde goldaw talap edýär.Islendik gurluşyň üstünde üznüksiz ösümlik goldawyny berip, uly ýerleri we boşluklary öz içine alyp biler.Adaty ulgamlarymyz esasy gönüburçly konfigurasiýalardyr, ýöne ...
  Koprak oka
 • Recruit 2 local installation personnel of stainless steel rope net, responsibilities and requirements

  Poslamaýan polatdan ýüp torundan 2 sany ýerli gurnama işgärini, jogapkärçiligi we talaplary işe alyň

  Poslamaýan polatdan ýüp torundan 2 sany ýerli gurnama işgärini, jogapkärçiligi we talaplaryny : 1), müşderi tarapyndan poslamaýan polatdan ýasalan arassa önümleri işe alyň.2), gurulmazdan ozal poslamaýan polatdan ýasalan tor.3), poslamaýan polatdan ýüpi standart gurnamagyň shemasy ...
  Koprak oka
 • Why Stainless Steel Rope Woven mesh for Monkey fence?

  Näme üçin poslamaýan polat ýüp, maýmyn diwary üçin dokalan tor?

  “GP Mesh Zawody” dürli maýmynlary gurşap almak we daşky gurşaw üçin maýmyn diwarynyň dürli görnüşlerini üpjün edýär. El bilen poslamaýan polatdan ýüpden dokalan tor bilen başlap, haýwanat baglary, guşlary iýmitlendirmek torlary we haýwanlar üçin çitler üçin niýetlenendir.Theyllaryň dowamynda diňe maýmyn kapasalary we maýmynlar üçin amatly däl ...
  Koprak oka
 • Metal Decor New Elements-Metal Coil Drapery

  Metal bezeg Täze elementler-metal rulon çyzgysy

  Metal rulon çyzgysy, duş otagyny ýa-da diwar örtüklerini izolýasiýa etmek üçin perdeler hökmünde ulanylýan umumy gurluşdyr.Gepair metal rulon çyzgysy ýokary hilli poslamaýan polat sim (AISI304 ýa-da 316), alýumin garyndy sim, bürünç sim, kooperatiw sim ýa-da beýleki garyndy materiallar bilen ýasalýar.Tanyşdym ...
  Koprak oka
 • Metal Wire Mesh Solution for Flying insects and Bugs

  Uçýan mör-möjekler we buglar üçin metal simli çözgüt

  Metal zynjyryň çybyk ekrany azyk pudagynda jaýlary uçýan mör-möjeklerden we mör-möjeklerden goramak üçin köp ýyl bäri ulanylýar.Zynjyrly çybyk ekranlar köplenç myhmanhanalarda, restoranlarda, gassaplarda, çörek bişirijilerde we azyk satýan köp sanly söwda nokatlarynda ulanylýar.Zynjyrly baglanyşyk çybyk ekranlarymyz hem elýeterli ...
  Koprak oka
 • Morden Design Element-Gepair® Stainless Steel Balustrade Infill Mesh

  “Morden Design Element-Gepair®” Poslamaýan Polat Balustrade Infill Mesh

  Has giňişlik, has täsirli, has ygtybarly: Basgançak, balustradany täzeden gurmak, ýaşaýyş jaýy ýa-da täjirçilik binasy üçin Gepair® poslamaýan polatdan ýasalan tor, dizaýn elementi bolmak bilen bir hatarda goragy üpjün edýär.Poslamaýan polatdan ýasalan balustrad infil mesh diňe bir aşa durmaýar ...
  Koprak oka
 • Natural Exploration -Eco-friendly Stainless Steel Cable Rope Mesh for Zoo

  Tebigy gözleg - Haýwanat bagy üçin ekologiýa taýdan arassa poslamaýan polatdan ýasalan sim

  Haýwanat baglaryny gurmagyň köne usulyny ýatdan çykaryň.Haýwanat bagy üçin poslamaýan polatdan ýasalan armatura, maýmynlara we lemurlara daş-töweregi öwrenmäge mümkinçilik berýän ýokary derejeli polatdan ýasalan ýollaryň täze ulgamyny açdy we adam gelýänlere has ýakynlaşmak üçin ...
  Koprak oka
 • Welcome to Our New Website!

  Täze web sahypamyza hoş geldiňiz!

  Gepair mesh, esasan, bu ugurda 20 ýyllyk tejribesi bolan çeýe metal tor dizaýnyna we önümçiligine ünsi jemleýär.Çeýe poslamaýan polatdan ýasalan simli sim, simli kabel, haýwanat bagynyň giňişliginde, guş uçarlarynda, basgançakda, ýaşyl diwar inoks ýüp ulgamynda giňden ulanylýan eller bilen ýasalan bir görnüş ...
  Koprak oka

Gepair mesh

Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.