Metal rulon çyzgysy

Metal rulon çyzgysy

Gysga düşündiriş:

Zynjyr baglaýjy diwar ýaly metal perdäniň gurluşy, köp tolkunly simler bilen birleşdirilýär, simiň uzynlygy perdäniň beýikligidir we islän ýeriňize edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Metal Coil Drapery-details1
Metal Coil Drapery-details2

Metal örtükli spesifikasiýa

Material Al, Al garyndy, SS304,316
Simli Dia 1,0mm, 1,2mm, 1.5mm, 1,6mm, 2.0mm
Meşhur duralga 3x3-10x10mm
Görnüşi yzarlaň Göni we egri
Faceerüsti bejermek Spreý boýag
Reňk Müşderiniň islegi
Üstünlikleri Ot ýakylmaýan, ýokary güýçli, ygtybarly
Ulanylyşy Penjiräni bejermek, otag bölüji, duş perdeleri
Metal Coil Drapery-details4
Metal Coil Drapery-details3

Metal örtükli mesh aýratynlyklary
Çydamly ýeňil agram we uzak dowamly
Çeýe - şertnamalar we bir ugurda giňelýär
Omörite - Ölçeg aýratynlyklaryňyza görä öndürilýär

Metal Coild Mesh Aksesuarlary
Metal rulon çyzgysy, almin zynjyr baglanyşygy, potoloklara alýumin garyndysy we zynjyr bilen kasna oturdylyp bilner, ýodajyk potolok diwaryna berkidilip bilner, kasna metal çyzgylary aňsat herekete getirip biler we zynjyr tigirleri dolandyryp biler. .Adatça, dokalan metal matamyz 1,5 gezek ýa-da 2 gezek gabat gelýär, tor asylanda tolkun şekilinde görkezilip, perdäni owadan edip bolýar.
Metal rulon çyzgysy perdeler hökmünde ulanylar, metal esbaplary siziň üçin üpjün edip bileris.Rolikleri metal perdeleriň bir gapdalynda gurarys, haryt alanyňyzda diňe ýoly potolokda gurarys, gurnamak usuly gaty ýönekeý.
Trackol barada aýdylanda, biziň iki görnüşli ýolumyz bar, biri göni görnüşli, kasna diňe göni hereket edip biler;beýlekisi egilen ýol, egrilen ýol;ýol binanyň görnüşine görä islendik görnüşde egilip bilner.

Metal örtükli mesh ýüzüni bejermek
Isleýän reňkiňize we isleýän effektiňize görä, üstüň üstünde üç sany esasy bejergimiz bar.
1. Kislotany duzlamak
Bejerginiň bu görnüşi iň ýönekeýdir.Esasy wezipesi, oksid gatlagyny arassalamak we bu hili bejerginiň üsti bilen metal perde, reňk kümüşsöw bolar
2. Anodiki okislenme
Bu birneme çylşyrymly;bu, Al garyndysynyň berkligini we könelişen häsiýetini ýokarlandyrmak üçin işleýär.Bu metal perdäni we bazary reňkläp biler
metal perde has berk we owadan
3. Çörek bişirmek (Bu iň meşhur)
Bu görnüş, metal perdäni reňklemegiň ýönekeý görnüşidir, diňe garyşmagy boýap, reňk bermek üçin metal perdäni örtük meýdanyna goýuň.

Metal Coild Mesh programmasy
Metal rulon çyzgysy ýokary hilli poslamaýan sim, alýumin garyndy sim, bürünç sim, mis sim ýa-da beýleki garyndy materiallar bilen dokalýar.Önümçilikdäki döwrebap gurluşyklarda täze bezeg materiallary bolup, öýdäki perdeler, naharhana üçin ekranlar, myhmanhanalarda izolýasiýa, potolok bezegi, söwda ýarmarkasyndaky bezeg we günüň yza çekilmegi we ş.m.

Metal Coil Drapery-application8
Metal Coil Drapery-application10
Metal Coil Drapery-application
Metal Coil Drapery-application2
Metal Coil Drapery-application4
Metal Coil Drapery-application6
Metal Coil Drapery-application9
Metal Coil Drapery-application11
Metal Coil Drapery-application1
Metal Coil Drapery-application3
Metal Coil Drapery-application5
Metal Coil Drapery-application7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Gepair mesh

    Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.