316 Poslamaýan polatdan sim simli ýüp ulanyp, ýokary dykyz ýaşyl diwar

316 Poslamaýan polatdan sim simli ýüp ulanyp, ýokary dykyz ýaşyl diwar

Gysga düşündiriş:

Poslamaýan polatdan ýasalan ýaşyl diwar meshi, ösümliklere dyrmaşmak döwrebap binalarda has meşhur bolýar we soňky ýyllarda ýaşyllygyň täze usulyna öwrüldi.Poslamaýan polatdan ýasalan ýaşyl diwar ulgamlary, adamlar ýaşyl ösümlikleri diwara ýa-da uly binalara oturtmak üçin poslamaýan polatdan ýasalan simleri ulanýarlar, garaageslar, söwda merkezleriniň fasadlary ýa-da şäher ýaşyl ýollary bolsun, diwarlar ýa-da sütünler ýaly erkin gurluşlar hökmünde gurup bilerler. , poslamaýan polatdan ýüpden ýasalan ýaşyl diwar, dizaýn we gurluşyk hünärmenleri üçin ekologiýa taýdan arassa we dowamly çözgüt hödürleýär.Arhitektorlar poslamaýan polatdan ýasalan kabeliň kömegi bilen binalaryň gurluşygynda dürli täzelikleri amala aşyryp bilerler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Gepair seriýasyndan poslamaýan polatdan ýasalan çeýe, aç-açan gözenek gurluşlary köp wezipeli we çydamly: demirýollarda ýa-da basgançaklarda oturdylýar, goldaw we goldaw berýär;fasadlarda ösümlikler üçin okuw ulgamy hökmünde ulanylyp bilner;uly otaglarda süzgüçli bölekler hökmünde inçe nyşanlary dörederler.Poslamaýan polatdan ýüp tor köp sanly synaglara sezewar edildi we ähli ulanylýan ülňülere laýyk gelýär: Köprüler ýa-da gözegçilik platformalary üçin hemişelik gorag we howpsuzlyk toru hökmünde adaty düwünli plastmassa süýüm torlaryndan tapawutlylykda düýbünden UV we howa çydamly.

Poslamaýan polatdan ýüpli kabel ýaşyl diwar, diafragmanyň derisine meňzeş aýratynlyklaryna eýedir.Uçaryň üstüni emele getirip biler, ýöne şar görnüşli, silindr görnüşli ýa-da sferik şekilli üç ölçegli görnüşlere dartylyp bilner.Greenaşyl armatura, poslamaýan polatdan ýüpli kabel torlary ýaşyl arhitektura, peýzacape arhitekturasy, peýza design dizaýny, dik ýaşyl diwar, ýaşyl fasad we ýaşyl üçekler üçin amatlydyr.

Poslamaýan polatdan ýaşyl diwar mesh aýratynlyklary
1. qualityokary hilli 316 poslamaýan polatdan ýasalan, ýaşyl fasadlarymyzyň diapazony güýçli, owadan, ýöne ýeňil agramly.Olar 100% gaýtadan ulanylýar, poslama aşa çydamly we tehniki hyzmat az ýa-da ýok.Iň esasy zat, bazardaky şuňa meňzeş önümlerden has uzak ömri görkezýär.
2. Çydamly gurluş - Güýçli çarçuwada ýokary ýük göterijiligi we güýçli ýele we gar garşylygy bar.Çeýeligiň ajaýyp dizaýny bilen üpjün etmek üçin 3-D şekilli ýerleşýär.Mundan başga-da, kabel ýagty ýylylygy siňdirmeýänligi sebäpli, yssy howada-da ajaýyp öndürijilige eýedir.
3. Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp, ýaşyl diwar binanyň diwaryny graffitiden netijeli gorap biler.
4. Janly dyrmaşýan ösümlikler bilen poslamaýan polatdan ýasalan ýaşyl fasadlar adamlaryň gözüni özüne çekýär we rahatlandyrýar.
5. Giňişleýin programmalar - Poslamaýan polatdan ýasalan ýaşyl fasadlarymyz, bag, stadion we awtoulag duralgasy ýaly islendik gurluşa ýa-da meýdançalara ulanylyp bilner.
6. Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp, ýaşyl diwar binanyň golaýyndaky tüsse tozanyny siňdirip biler, ýagny binanyň golaýyndaky howany arassalap biler.
7. Poslamaýan polatdan ýasalan ýüp gaty çeýe bolup, ony islendik gurluşa gurnap bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary

    Gepair mesh

    Bezeg üçin çeýe mesh, bizde metaldan ýasalan matalar, giňeldilen metal torlar, zynjyr baglanyşyk çeňňegi, binagärlik bezeg metal ekrany we fasadlar we ş.m. bar.